(M)BAKE
THE WORLD A BETTER PLACE
Zdroje
{DATA PROTECTION DECLARATION}
Kontakt

Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

 

 

Záměr 3.A:

Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.

 

 

Co je třeba uvařit a kdy?

Dívky mají moc změnit svět, jejich vliv je dalekosáhlý a schopný snížit chudobu ve světě. Takže muži i ženy by měli vcházet do jídelny společně. Pouze tak dosáhneme rovnosti pohlaví a posílení role žen ve společnosti. 

 

Ve kterém stádiu se právě nacházíme?

Sociální, ekonomické, politické a kulturní podmínky často nutí ženy a dívky přijmout nejohroženější pozice ve společnosti. Diskriminace žen i dívek je tvrdou realitou. Násilí pramenící z rozdílného pohlaví; nespravedlnost na poli reprodukce, bolestivé tradiční praktiky a ekonomická diskriminace představují možné dimenze problému.

Jaký je recept na podporu rovnocennosti obou pohlaví? Vzdělávání. Reálné snahy
o eliminaci nerovnosti mezi pohlavími již během primárního a sekundárního vzdělání mají přímý dopad na  posílení role žen ve společnosti.

Nezbytnost této podpory za účelem odstranění chudoby a dosažení udržitelného rozvoje je nesporná. Prvotní rovnoprávností pohlaví jsou Lidská práva. Ženy mají právo na důstojný život a podmínky, které jim umožní, aby se sociálně a ekonomicky zabezpečily. Takové ženy pak přispívají ke zdraví a produktivitě jejich rodin a společenství.

Zaznamenali jsme několik pokroků. Jak se můžeme dočíst v MDG zprávě 2011 - Hodnocení pokroku směrem k Rozvojovým cílům tisíciletí v Africe, „během posledních let místní země prokázaly převážně pozitivní vývoj v rovnosti pohlaví a zplnomocnění žen. Poměr dívek a chlapců v základním vzdělání je téměř vyrovnaný pomalu ve všech zemích. Podíl žen v afrických národních parlamentech pokračuje v růstovém trendu od roku 2010“.

 

MDG monitoring pro cíl č. 3

 

Co sdělit YMP o tomto cíli?

Téměř 50% Mladých profesionálů/ek jsou ženy. Tento cíl se zaměřením na Rozvojový cíl 3 má velkou šanci zasáhnout mladé a úspěšné ženy. Jako příklad se můžete podívat na jeden z našich receptů, který se týkal nákupních tašek.